TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

türkmen howa ýollary hacan açylýar türkmenistan’a uçak var mı

Türkmenistan daşary ýurtlara okamaga gitjek talyplara sanjym eder

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimi, şeýle saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynda saglygy...

Türkmenabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawy meýilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň “Türkhowaýollary” (THY) kompaniýasy tarapyndan 2021-nji ýylyň 15-nji ýanwarynda Türkmenabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawynyň amala aşyrylmagy meýilleşdirilýär. Bu barada “Türkhowaýollary” kompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki şahamçasynyň...

Interaktiw Sahypa : Sizden gelenler — Size garaşýar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan  berilen “Daşary ýurt žurnalistleriniň Akkreditasiýa Şahadatnamasynyň” eýesi  “Atavatan Türkmenistan”  halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty Ata Watanymyz baradaky habarlary diňe bir ýurdumyzyň...

Türk Howa Ýollary: möhüm bildiriş

Türkiýe Respublikasynyň milli awiasiýa gullugy “Türk Howa Ýollary” öz uçarlaryndaky ýolagçylaryndan “COVID-19” barlag kepilnamasyny talap edýär. Bu barada kompaniýa tarapyndan bildiriş çap edildi. Şol bildirişde...

Halkara uçar gatnawlarynda täze möhlet

Baş Redaktor
Türkmenistan dünýä ýurtlaryndaky COVID-19 koronawirus pandemiýasy sebäpli halkara uçar gatnawlaryny wagtlaýynça togtatmagy dowam etdirýär. Bu halkara gatnawlaryň wagtlaýynça togtadylmagy hem-de çäklendirmeler bilen baglanyşykly täze möhletler...

Türk Howa Ýollary : Aşgabat uçar gatnawlary barada

Baş Redaktor
Täze ýylda howa gatnawlarynyň nähili boljakdygy hemmeleri gyzyklandyrýan bolsa gerek. Türkiýäniň milli awiasiýa kompaniýasy (THY) öz resmi internet saýhypasynda 2020-nji ýylyň dekabry hem-de 2021-nji ýylyň...

Türkmenistandan Russiýa ýörite uçar

Ata Watan Eserleri
Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi haýyşy esasynda 25-nji dekabrda Russiýanyň “S7” awiakompaniýasy Moskwa – Türkmenabat – Moskwa ugry boýunça uçuşyny amala aşyrar. Bu barada “orient.tm” habar...

Türkmenabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawy meýilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasy tarapyndan Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň utgaşdyrmagynda 2020-nji ýylyň 22-nji dekabrynda sagat 17:00-da Türkmenabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawynyň amala aşyrylmagy meýilleşdirilýär. Siz...

Türkiýede bilim almak üçin – “Atavatan Danışmanlık LTD”

Baş Redaktor
Türkiýede bilim almak isleýän Türkmenistanly ýaşlara maslahat we terjime hyzmatlaryny hödürleýän we öz işini  Stambul şäherinde alyp barýan “Atavatan Danışmanlık Yayıncılık, Tercüme, Turizm ve Bilişim...

Ilkinji 25 eser: Bäsleşik dowam edýär

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  https://www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirýän  “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileriniň mälim edilmegine ýene-de sanlyja gün galdy....