TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

türkmen halky

Türkmenistanyň Prezidenti aýlyk zähmet hakynyň ýarysyny haýyr-sahawat gaznasyna geçirdi

Ata Watan Eserleri
Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 29-njy martynda gol çeken Kararyna laýyklykda, ösüp gelýän ýaş nesilleri durmuş taýdan goldamak, howandarlyga mätäç çagalaryň...

Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany

Ata Watan Eserleri
Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen yglan edilen “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda Garaşsyz Watanymyz gün-günden gülleýär, gül açýar. Türkmen halkynyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylan 1995-nji...

Deriden taýýarlanýan hojalyk önümleri

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe esasy meseleleriň biri hem türkmen halkynyň  taryhyny, milli mirasymyzy has içgin öwrenmek meselesidir. Türkmen halkynyň milli taryhyny içgin öwrenip, dogryçyl ýazmak...

Ussat sazandanyň şowhunly konserti

vepa
Ýakynda paýtagtymyzda ýerleşýän “Watan” kinokonsert zalynda Täze ýyl mynasybetli Türkmenistanyň at gazanan artisti Gasan Mamedowyň aýdym-sazly çykyşy boldy....