TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

türkmen halky geçmişde hem-de şu günki günde bedewlerimize uly sarpa goýşy ýaly özüniň alabaý itlerini hem ösdürip ýetişdirmeklige uly ähmiýet beripdir.

Türkmen alabaýy – wepaly dost

Taryhyň gatlaryna ser salanymyzda türkmen halkymyzyň baý medeni mirasy, medeni gymmatlyklary bar. Bu günki gün Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda medeni gymmatlyklarymyzy içgin öwrenmek we olara akyl...