TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

turkmen habarlar

Ýyldyzlar näme diýýär: Täleýnama barada maglumatlar

Baş Redaktor
Biz “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň   www.atavatan-turkmenistan.com   saýty  bolup  geçen ýyl her bir ýyldyzyň özüne mahsus bolan häsiýetnamalaryny  okyjylaryna ýetirdik.  Elbet-de bir ýa iki sahypada degişli...

Dubay-Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawy

Baş Redaktor
«Türkmenistan» awiakompaniýasy Dubay-Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrar. Bu barada Türkmenportal neşiri habar berýär. Birleşen Arap Emirliklerindäki Türkmenistanyň raýatlarynyň getirjek bu ýörite gatnaw...

THY ýörite uçar gatnawyny amala aşyrdy

Baş Redaktor
Şu gün ýene bir ýörite halkara uçar gatnawy amala aşyryldy. Ýadyňyzda bolsa  Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň gurnamagynda “Türkhowaýollary” milli awiakompaniýasynyň 2021-nji ýylyň 10-njy maýynda ýörite...

Türkmenistana COVID-19 ýokanjyna garşy “СоrоnаVас” sanjymy geldi

Baş Redaktor
Türkmenistana Hytaýyň COVID-19  ýokanjyma garşy «СоrоnаVас» sanjymynyň uly tapgyry geldi. Bu barada Orient neşiri habar berýär. «СоrоnаVас» sanjymy «Sinovас» kompaniýasy tarapyndan öndürilýär. Hytaýda öndürilip, ýurdumyza...

Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň Hytaýa boljak sapary

Baş Redaktor
Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň HHR-nyň daşary işler ministriniň orunbasary Le Ýuýçen bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web...

Diplom ykrar etmek boýunça käbir aýratynlyklar

Baş Redaktor
Diplom ykrar etmek boýunça talaplary saýtymyza yzygiderli ýerleşdirip gelýäris. Bu habarda bolsa diplom ykrar etmek boýunça käbir aýratynlyklary Size ýetirýäris. Bellemeli zat, bu habarda berilýän...

Atavatan Krosswordy ilkinji bolup Çözüň: Sowgady utuň!

Baş Redaktor
Türkmen dilindäki ilkinji online krossword sahypasy bolan Atavatan Krossword  sowgatly bäsleşik yglan edýär. Bäsleşigiň şerti aňsat we bäsleşik online tertipde geçýär. Bäsleşik 13.05.2021 senesinde Oraza...

Ýaglyk daňlyşynyň görnüşleri: Gelin-gyzlarymyz üçin

Baş Redaktor
Türkmen zenanlarynyň milli lybaslarynda toý öwüşginleri bar. Olar, edil, ýaz güllerinden dokalan ýaly owadan, nepis hem näzik. Olar waspynyň şygra, dessana laýykdygyny öz lowurdusy, öwüşgini...

Türkmen ýyldyzlary bilen Söhbetdeşlikler-I

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com   saýty  häzirki güne çenli ýurdumyzyň medeniýet, sungat ýyldyzlary bilen onlarça söhbetdeşlikleri gurap okyjylara ýetirdi. Türkmen ýyldyzlary bilen söhbetdeşlige biz...

Germaniýa 2021 :Abraýly Ýokary Okuw mekdepleri

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy boýunça biz Türkiýäniň,  GDA agza ýurtlarynyň  we Hytaýyň diplomy ykrar edilýän ýokary okuw...