TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen döwlet medeniýet instituty

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 16-njy martynda çykaran 1176-njy karary bilen tassyklanan “Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň...

Hojalyk hasaplaşygyna geçiriljek ýokary okuw mekdepleri

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň käbir ýokary okuw mekdeplerini hojalyk hasaplaşygyna geçirmek baradaky teklip hödürlendi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisinde bellenilip geçildi. Döwlet Baştutanymyzyň tölegli esasda...

Diplomy ykrar edilýän halkara okuw mekdepleri 2021

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýurtlar boýunça Size ýetirip gelýäris. Halkara  guramalaryň –  “Academic Ranking of World...

Daşary ýurt diplomlaryny ykrar etmek boýunça maglumatlar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Bilim ministriniň 2019-njy ýylyň 29-njy martynda çykaran 80 belgili buýrugy bilen tassyklanan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2019-njy ýylyň 13-nji aprelinde 1212 san bilen...

Ýerli we halkara okuw mekdepleri: Ähli habarlar bir ýerde

Baş Redaktor
Orta  mekdeplerde “Soňky jaň” gününiň ýakynlaşyp gelinýän şu günlerinde, ýurdumyzdaky we halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky habarlar okyjylarymyz tarapyndan iň gyzyklanýan habarlaryň biridir. Şol...

Halkara okuw mekdepleri : Diplom ykrar etmek boýunça ugurlar

Baş Redaktor
Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça  Gözükdirijide Türkmenistanyň orta hünär biliminiň hünärleriniň hem-de ýokary...

Açyk Gapylar güni: Ähli okuw mekdepleri

Baş Redaktor
Ýurdumyzyň orta mekdeplerinde “Soňky jaň” gününiň ýakynlaşyp gelinýän şu günlerinde, ýokary okuw mekdepleri gapysyny uçurymlara açýar we “Açyk Gapylar” günlerini geçirýär. Saýtymyzda häzire çenli birnäçe...

Açyk gapylar: Türkmen döwlet medeniýet instituty

Türkmen döwlet medeniýet instituty 2021-nji ýylyň 12-nji maýynda sagat 15:00-da «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi. Ýaşlar hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda...

Resminamalar welaýat merkezlerinde kabul ediler

Türkmen döwlet medeniýet institutyna, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen mili konserwatoriýasyna we Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasyna dalaşgärleriň resminamalarynyň welaýat merkezlerindäki ýörite sungat mekdeplerinde kabul edilip başlanandygyny...

Gülşirin Hanowanyň täze goşgular ýygyndysy

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň zehinli şahyry Gülşirin Hanowanyň «Uçup barýan ak durna» atly goşgular ýygyndysy çap edilip, okyjylara ýetirildi.  Bu kitap ýaş şahyryň ilkinji kitabydyr. Şahyryň «Uçup barýan...