TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty

“Açyk gapylar”: Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty

Ata Watan Eserleri
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty 2022-2023-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary institut bilen tanyşdyrmak üçin «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär. Şol günlerde ýaşlara...

Kandidatlyk:Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty

Ata Watan Eserleri
 TÜRKMENISTANYŇ SPORT WE ÝAŞLAR SYÝASATY MINISTRLIGI       Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty 2022-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça kandidatlyk dissertasiýasyny taýýarlamak üçin dalaşgäri...

Dünýä çempionatynda şu gün Maksat Meredow ýaryşar

Türkmenistanyň agyr atletika boýunça milli ýygyndysynyň dünýä çempionatyndaky çykyşlary şu gün erkekleriň arasynda 73 kilograma çenli agram derejesinde Maksat Meredowyň çykyşy bilen dowam eder. Biziň...

Seýitjan Mirzaýew hem «kiçi» bürünç medal gazandy

Türkmenistanly agyr atletikaçy Seýitjan Mirzaýew Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän dünýä çempionatynda ştangany silterläp galdyrmak boýunça bürünç medala mynasyp boldy. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport...

Açyk Gapylar güni: Ähli okuw mekdepleri

Baş Redaktor
Ýurdumyzyň orta mekdeplerinde “Soňky jaň” gününiň ýakynlaşyp gelinýän şu günlerinde, ýokary okuw mekdepleri gapysyny uçurymlara açýar we “Açyk Gapylar” günlerini geçirýär. Saýtymyzda häzire çenli birnäçe...

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda “Açyk gapylar” güni

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary institut bilen tanyşdyrmak maksadyndan ugur alyp, «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär. Bu...

Garaşsyzlyk güni mynasybetli açylyşlar bolar

Ata Watan Eserleri
27-nji sentýabrda belleniljek Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni ýurtda köp sanly täze binalaryň açylyş dabaralary bilen utgaşar. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli Aşgabatda açylyp, ulanylmaga beriljek desgalaryň...

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Be­den­ter­bi­ýe we sport (hü­när­ler: sport; be­den­ter­bi­ýe). Tö­leg­li esas­da hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ma­gyň...

“Gökdepe galasy” küşt ýaryşy

Ata Watan Eserleri
Şu ýylyň 9-10-njy maý aralygynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň “Gala” toý mekanynda sportuň küşt görnüşi boýunça Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygyna bagyşlanyp hem-de halkara ussat küştçi...