TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Turkmen dictionary

Akyl we akyllylyk barada nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary, Agzybirlik baradaky...

Türkiýäniň Bilim Geňeşligi:resminamalarda onlaýn nobat

Baş Redaktor
Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasynyň Bilim Geňeşligi tarapyndan habar berilişine görä, Bilim Geňeşligi 2021-nji ýylyň 23-nji awgustyndan başlap, onlaýn nobat ulgamy arkaly resminamalary kabul edip başlady. Muňa...

Adam we adamkärçilik mertebeleri hakynda nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary, Agzybirlik baradaky...

Maşgala, är-aýal hakynda nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary, Agzybirlik baradaky...

Ata-ene, perzent, ogul-gyz hakynda Iňlis dilinde nakyllar

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary, Agzybirlik baradaky...

Zähmet, hünär, kesp-kär hakynda nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary  we Agzybirlik...

Agzybirlik hakynda Nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Düýn biz Size Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary ýerine bolsak...

Türkmen Nakyllary Iňlis dilinde : “Makul Sözlük”

Baş Redaktor
Nakyl – adamlaryň asyrlaryň dowamyndaky durmuş tejribesi esasynda dörän pähimdir. Nakyllara baý halklaryň biri türkmen halky hasaplanylýar. “Makul Sözlük” ata-babalarymyz tarapyndan köp ýyllaryň dowamynda döredilen...

New Ýorka gitmezden, iňlis dilini öwrenmek mümkin!

Baş Redaktor
Iňlis dilini öwrenmek üçin New Ýork ýa-da London şäherine gitmek hökmanmy? Şeýle mümkünçilik bar bolsa, onda bu ajaýyp pursadyň hökman netijeli ulanylmalydygy barada hiçkimde şek...

Idiomalar: Diller dünýäsiniň ajaýyp bir bölegi

Baş Redaktor
Iňlis dilini öwrenýän mekdep okuwçysy “cat” sözüni gözüni gyrpman “pişik”  diýip terjime etjekdigi gürrüňsizdir. Emma “dog my cats” diýen idiomany  – “it meniň pişiklerim”, meniň...