TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen bedewiniň milli baýramy

Melebaş – ýylyň iň owadan ahalteke bedewi

Ata Watan Eserleri
Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda guralan baýramçylyk dabaralarynyň çäklerinde «Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» atly halkara gözellik bäsleşiginiň...

2021: “Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi” saýlandy

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy hem-de Türkmen alabaýynyň baýramy bilelikde bellenilýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda geçirilen dabaralarda däbe öwrülen Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli...

Türkmen alabaýlaryna gyzyklanma barha artýar

Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň we Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň merkezinde Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň mejlisi geçirildi. Oňa birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik...

Ahalteke atlarynyň gözellik bäsleşiginiň saýlama tapgyry

Aşgabat atçylyk sport toplumynyň açyk manežinde Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli ahalteke atlarynyň arasynda halkara gözellik bäsleşiginiň ikinji tapgyry geçirildi. 2009-njy ýyldan bäri geçirilmegi däbe...

Serdar Berdimuhamedow täze wezipä saýlandy

Ata Watan Eserleri
Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisi geçirildi. Her ýyl Türkmen bedewiniň milli baýramynyň öňüsyrasynda geçirilýän bu maslahata ýurdumyzyň hökümet agzalary, atşynaslar,...

Türkmenistanyň Prezidentine hormatly at dakyldy

Şu gün hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisi geçirildi. Her ýyl Türkmen bedewiniň milli baýramynyň öňüsyrasynda geçirilýän bu maslahata ýurdumyzyň hökümet agzalary,...

Türkmen alabaýynyň baýramy döredildi

Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Permanyna laýyklykda, Türkmen alabaýynyň baýramy döredildi. Bu baradaky resminama “Watan” habarlar gepleşiginde okalyp geçildi. Milli Liderimi Türkmen alabaýynyň dünýädäki şan-şöhratyny has-da...

Türkmen bedewiniň milli baýramyna taýýarlyk görülýär

Hormatly Prezidentimiz  sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda  “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň baş direktory A.Berdiýew Türkmen bedewiniň milli baýramyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat...

Gutlag: Türkmen bedewiniň milli baýramy

Eziz watandaşlar! Hormatly atşynaslar! Sizi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda giňden we uly dabara bilen bellenýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli tüýs...