TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen bedewi

At çapyşyklary we harby ýöriş

Baş Redaktor
Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Garaşsyzlyk baýramynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli geçiriljek dabaralar barada hem hasabatlar berildi. Şol hasabatlardan görnüşi ýaly, 28-nji sentýabrda...

«Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» diýen hormatly adynyň döşe dakylýan nyşanynyň Ýazgysy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň «Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» diýen hormatly adynyň döşe dakylýan nyşany milli nagyşly altyn çaýylan tegelek görnüşde bolup, onuň umumy diametri — 45 mm. Döşe...

Gutlag: Türkmen bedewiniň milli baýramy

Eziz watandaşlar! Hormatly atşynaslar! Sizi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda giňden we uly dabara bilen bellenýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli tüýs...

Behişdi bedewleriň şanyna

Ýurdumyzda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde toýlanylýan Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli hormatly Prezidentimiziň milli atşynaslygymyzy has-da ösdürmek baradaky tagallalaryndan ugur alyp, dünýä meşhur...

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahaty geçirildi

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda paýtagtymyzy...