TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen alabaýynyň baýramy

Türkmen alabaýlaryna gyzyklanma barha artýar

Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň we Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň merkezinde Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň mejlisi geçirildi. Oňa birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik...

Türkmen alabaýynyň baýramy döredildi

Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Permanyna laýyklykda, Türkmen alabaýynyň baýramy döredildi. Bu baradaky resminama “Watan” habarlar gepleşiginde okalyp geçildi. Milli Liderimi Türkmen alabaýynyň dünýädäki şan-şöhratyny has-da...