TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasy

Türkmen alabaýlaryna bagyşlanan täze taslamalar

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz hem-de onuň töweregi boýunça iş saparyny amala aşyryp, birnäçe möhüm desgalaryň gurluşygynyň barşy we onuň durmuş düzümini toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen taslamalar...

Türkmen alabaýynyň şany dünýä dolýar

Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Şöhrat Jumaýew Haýwanlaryň saglygyny goramak boýunça Bütindünýä guramasynyň Baş direktory Monik Elua bilen onuň maslahatçysy Romano...

«Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň birinji mejlisi

«Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň birinji mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibine guramaçylyk meseleleri, türkmen alabaýlarynyň tohumynyň seçgisi boýunça işleri giňeltmek, alabaýlaryň bu özboluşly tohumyny aýawly saklamak...

Telekeçiler «Türkmen alabaý itleri» merkezlerini gurar

Dr.Döwran Orazgylyjov
Düýn  Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde maslahat geçirildi. Maslahata telekeçiler, paýtagtymyzyň käbir ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ýygnananlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly...