TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türk¬me¬nis¬ta¬nyň In¬že¬ner-teh¬ni¬ki we ulag kom¬mu¬ni¬ka¬si¬ýa¬la¬ry ins¬ti¬tu¬ty

Diplomy ykrar edilýän halkara okuw mekdepleri 2021

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýurtlar boýunça Size ýetirip gelýäris. Halkara  guramalaryň –  “Academic Ranking of World...

Daşary ýurt diplomlaryny ykrar etmek boýunça maglumatlar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Bilim ministriniň 2019-njy ýylyň 29-njy martynda çykaran 80 belgili buýrugy bilen tassyklanan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2019-njy ýylyň 13-nji aprelinde 1212 san bilen...

Ýerli we halkara okuw mekdepleri: Ähli habarlar bir ýerde

Baş Redaktor
Orta  mekdeplerde “Soňky jaň” gününiň ýakynlaşyp gelinýän şu günlerinde, ýurdumyzdaky we halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky habarlar okyjylarymyz tarapyndan iň gyzyklanýan habarlaryň biridir. Şol...