TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

trendyol.com

Türkmenistanda hususylaşdyrmak işi: 32 desga hususylaşdyrylar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylygyna laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär. Bäsleşikli söwdada...

Hususy telekeçileriň dykgatyna

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy “Hususy telekeçileriň dykgatyna” ady bilen “Türkmenistan” gazetinde bildiriş neşir etdirdi. Onda şeýle diýilýär : Hormatly telekeçiler!  Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy “Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy...

Ýylyň şygaryna bagyşlanan maslahat

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýyly “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýip yglan edilmegi mynasybetli Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň mejlisler jaýynda, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de...

Iki gezek salgyt salynmagy aradan aýyrmak hakyndaky halkara Ylalaşyklar

Baş Redaktor
Türkmenistan tarapyndan gol çekilen we hereket edýän Iki gezek salgyt salynmagy aradan aýyrmak hakyndaky halkara Ylalaşyklaryň (Konwensiýalaryň) sanawyny Size ýetirýäris. Siz aşakda ady ýazylan ýurtlar...

Kärhanalary bellige almak :Gerekli resminamalaryň sanawy

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet Ministrligi tarapyndan hödürlenýän täze sanly hyzmatlary Size ýetirmäge dowam edýäris. Kärhana esaslandyrmak üçin ilkinji ädimleriň biri dörediljek kärhananyň adyny tassyklatmak bolup...

Täze Dörediljek Kärhananyň Adyny Tassyklamak

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet Ministrligi täze sanly hyzmatlary hödürleýär. Bu hyzmatlaryň arasynda täze dörediljek kärhananyň adyny tassyklatmak hem bar. Täze 2021 ýylynda telekeçilge baş goşmak,...

Intellektual Telekeçi: Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak

Baş Redaktor
Gazanç  gazanmak maksady bilen biznese baş goşýan, bazardaky haýsyda bolsa bir  kemçiligi aradan aýyran we töwekgelçilik eden şahsa telekeçi diýilýär. Telekeçilik işini ýa-da bu işi...

Nebit guýylarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmakda halkara hyzmatdaşlygy

Baş Redaktor
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçiligine ornaşdyrmak arkaly nebit guýylarynyň önüm berijiligini ýokarlandyrmak...

Banklardan karzlary onlaýn almagyň tertibi ýola goýlar

Baş Redaktor
Häzirki wagtda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» hem-de Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen...

2021-nji ýylyň önümçilik senenamasy hakynda

Baş Redaktor
Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň hem-de döwlete dahylly bolmadyk ýuridiki we fiziki taraplaryň dykgatyna! Iş wagtynyň ölçegleri 8...