TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

trendyol.com

Gyrgyzystan Türkmenistandan elektrik toguny alýar

Gyrgyz Respublikasy Türkmenistandan elektrik energiýasyny täjirçilik bahasyndan import edýär. Türkmenistan bilen gazanylan ylalaşyk esasynda göz öňünde tutulan elektrik energiýasynyň 60 göterimi Gyrgyz Respublikasy tarapyndan import...

Türkmen-rus ykdysady forumy geçirildi

Sanly ulgam arkaly VIII türkmen-russiýa ykdysady forumy geçirildi. Iki ýurduň Söwda-senagat edaralary tarapyndan guralan bu çäre bilelikdäki maýa goýum we önümçilik taslamalaryny ara alyp maslahatlaşmak,...

Bäsleşik: damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurmak

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Aşgabat şäheriniň Köpetdag şaýolunyň demirgazyk tarapynda «Türkmenatlary» döwlet birleşiginiň aýlawly çapuw ýodasynyň daş-töwereginden bölünip berlen 309,83 gektar ýer böleginde ekilen bag nahallaryny...

11-nji Merkezi Aziýa söwda forumy başlady

Şu gün ABŞ-nyň Halkara ösüş guramasy (USAID) Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we beýleki ýurtlaryň arasynda söwda we hyzmatdaşlygy ösdürmek hem-de sebitde pandemiýadan soňky dikeldiş we durnuklylygy ara alyp maslahatlaşmak...

Тендер: строительство водопропускных сетей

Хякимлик Лебапского велаята объявляет тендер на строительно-монтажные работы водопропускных сетей в населённых пунктах в Фарабском этрапе Лебапского велаята от водоочистительного сооружения мощностью 25000 м3 в...

Türkmen işewürlerine maliýe goldawy

Milli ykdysadyýetimize dünýä ölçeglerine laýyk gelýän täze tehnologiýalary yzygiderli ornaşdyrmak arkaly sanly ykdysadyýeti emele getirmek, elektron senagaty ösdürmek, ýurdumyzy öňdebaryjy döwletleriň derejesine ýetirmek, “Türkmenistanda 2019...

Ammiak selitra döküni Özbegistandan satyn alnar

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işler barada hasabat berdi. Ministerler Kabinetiniň mejlisiniň barşynda Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň ammiak selitra dökünini...

Bazar bahasy 1 trilliondan geçdi

ABŞ-nyň tehnologiýa kompaniýalaryna hataryna bazar bahasy 1 trillion dollardan geçen ýene-de biri goşuldy. “Facebook” kompaniýasynyň bazar kapitalizasiýasy ilkinji gezek 1 trillion dollar gowrak boldy. Kaliforniýada...

“Gara altyny” çykarmak işleri güýçlendirilýär

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan nebitiň gözlegine gönükdirilen işleri geçirmek boýunça görülýän çäreler barada...

“Petronas Çarigali” işe çagyrýar

Ata Watan Eserleri
«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy aşakdaky wezipelere hünärli we talabalaýyk dalaşgärleri işe çagyrýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi. Türkmenbaşyda — Gyýanlyda işlemek...