TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

trendyol.com

Sanly ykdysadyýeti ösdürmek: Intellektual mümkinçilikler

Baş Redaktor
Häzirki wagtda öňde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklaryna täze innowasion tehnologiýalary, bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmak, sazlaşykly işleýän elektron senagatyny döretmek, sanly aragatnaşyk ulgamynda şäher bilen...

Telekeçilik işine degişli kanunçylyk kämilleşdiriler

Baş Redaktor
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň deputatlar düzümi bilen düýn geçiren duşuşygynda Prezident maksatnamasynda göz öňünde tutulan özgertmeleriň hukuk esaslaryny döretmegiň, bazar ykdysadyýeti şertlerinde pudaklaryň netijeliligini...

Kärhanalary hasaba alyş ulgamy kämilleşdiriler

Baş Redaktor
Ýurdumyzda kärhanalary hasaba alyş ulgamy kämilleşdiriler, ýuridik şahslaryň döwlet tarapyndan bellige alnyşy döwrebap ýagdaýa getiriler we Ýuridik şahslary döwlet tarapyndan bellige almak hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň...

Almanyň ösdürilip ýetişdirilişi we köpeldilişi

Baş Redaktor
Ýakynda saýtymyza ýerleşdirilen Erigiň ösdürilip ýetişdirilişi we onuň peýdasy atly makalasyna bolan gyzyklanmany hasaba alyp Size S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň mugallymy Hojamberdiýew Amangeldiniň...

Aýdyň gijeler: Döwre Mynasyp Önümler

Baş Redaktor
Ýurdumyz ähli ugurlardaky ýollarda ösüşli menzilleri nazarlaýar. Halkymyzyň asuda we parahat ýurtda erkana, bagtyýar ýaşamagy üçin ähli mümkinçilikleriň bolmagyna giň ýol açylýar. Dürli hili tehnika...