TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

trendyol.com

Halkara guramalaryndan iş orunlary

Türkmenistanda hereket edýän halkara guramalary täze iş orunlary boýunça bildirişler çap etdiler we iş mümkinçiligini hödürleýär. Şol bildirişlere laýykykda, Migrasiýa boýunça halkara guramasy taslama boýunça...

Birža täzelikleri: daşary ýurt işewürleri suwuklandyrylan gaz satyn aldylar

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 89-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Owganystanyň, Gazagystanyň, Täjigistanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti...

Hususy pudagyň wekilleri Aşgabatda gurluşyk taslamalaryna işjeň gatnaşýar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň   Prezidenti  Gurbanguly  Berdimuhamedow 10-njy fewralda Aşgabat şäherinde täze desgalaryň taslamalary we gurluşygy bilen tanyşlygynyň barşynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiýew hasabat bilen çykyş...

Bäsleşikli söwda: 12 desga hususylaşdyrylar

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakyndaky kanunçylyga laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär. Bäsleşikli söwdalar 2022-nji...

Birža täzelikleri: az kükürtli ýangyç mazudyna uly isleg

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 36-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň we Şweýsariýanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän...

2010-2021: 627 desga hususylaşdyryldy

Ata Watan Eserleri
Milli ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz bölegini ösdürmekde döwlet eýeçiligindäki kärhanalary hususylaşdyrmak işine möhüm ähmiýet berilýär. Türkmenistan boýunça 2010-njy ýyldan 2021-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli döwlet eýeçiligindäki...

Dünýädäki iň uly gara göwher auksiona çykdy

Ata Watan Eserleri
Iňlis auksion öýi “Sotheby’s” dünýädäki iň uly kesilen gara göwheri auksiona çykardy.Angliýanyň paýtagty Londonyň “Sotheby’s” auksion öýünde sergä çykarylan “Enigma” atly 555.55 karatlyk gara göwher,...

Birža täzelikleri: daşary ýurt telekeçileri ECO-93 awtobenzinini satyn aldylar

Ata Watan Eserleri
Geçen hepdede TürkmenistanyňDöwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 45-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Russiýanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropileni, Beýik...

Online auksion :Döwlet emlägi internet arkaly hem auksionda satylyp bilner

Baş Redaktor
Döwlet emläginde söwdalar Satyjynyň çözgüdi esasynda internet ulgamy arkaly elektron görnüşde hem geçirilip bilner. Bu barada «Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministriniň 2015-nji ýylyň 3-nji aprelinde...

Hususy telekeçilere karz bermek: Ýeňillikli we 500 essä çenli

Baş Redaktor
Hususy telekeçilere olaryň telekeçilik işine maliýe taýdan goldaw bermek üçin karzlar Türkmenistan boýunça bellenen iň pes aýlyk zähmet hakynyň 500 essesine çenli möçberde, ýyllyk 5...