TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Toyota

Ýük daşaýan gämilerde awtoulaglar doňdy

Ata Watan Eserleri
Russiýada agyr howa şertlerine sezewar bolan awtoulagly ýük gämisi buz bilen örtüldi. Gämi Wladiwostok portuna geleninde, üstündäki awtoulaglaryň hemmesi doňan ýagdaýyndady. Russiýanyň Wladiwostok portuna düşen...

Ilkinji seriýaly elektrik awtoulagyny görkezdi

19-njy aprelde Hytaýyň Şanhaý şäherinde açylan awtoulag sergisinde, ýaponiýanyň awtoulag öndürijisi “Toyota” kompaniýasy özüniň ilkinji seriýaly elektrik awtoulagynyň prezentasiýasyny görkezdi. Bu täze elektrikli awtoulagyň ady...

“Tesla” ösüşde, Mask ikinjilikde

Ata Watan Eserleri
Soňky günlerde “Tesla” kompaniýasynyň paýnamasy barha artýar. Hatda bir günüň dowamynda olaryň paýnamasy 7% göterime çenli ýokarlandy. Geçen hepde bilen deňeşdirilene bolsa 20% göterim ýokarlandy....

Dünýädäki iň gymmat awtoulag markasy yglan edildi

Ýaponiýanyň awtoulag öndürijisi ýene-de dünýäniň iň gymmat awtoulag markasy adyna eýe boldy. “Interbrand” gullugyna salgylanyp, “Dünýäniň iň gymmatly 100 markasy” ýyllyk sanawyna birnäçe awtoulag öndürijileri...

“Toyota” we “Panasonic” kompaniýalarynyň batareýa üçin hyzmatdaşlyk

Elektrikli awtoulaglaryna bolan isleg barha ýokarlanýar. Ýaponiýanyň senagat birleşikleri, ýagny “Toyota” we “Panasonic” kompaniýalary elektrikli awtoulaglarda täze hyzmatdaşlygy yglan etdiler. Beýanata görä, iki ýapon öndürijisi...

Ýylda 5,5 million elektrik ulagy satmagy meýilleşdirýär

Ata Watan Eserleri
“Toyota” 2025-nji ýyla çenli ýyllyk elektrik ulagynyň satuwynyň 5,5 milliona ýetmegine garaşýandygyny mälim etdi. Elektrikli awtoulaglarynyň soňky döwürde meşhurlygynyň artmagy bilen köp öndürijiler bu bazarda...

«Toyota» Türkiýäniň ikinji uly eksportçysy boldy

Ata Watan Eserleri
“Toyota” Türkiýe eksportçylary ýygnagy tarapyndan amala aşyrylan Türkiýäniň ilkinji 1000 eksporty barlagynda eksportçy hökmünde ikinji orny eýeläp, baýraga mynasyp boldy. Türkiýede işleýän Ýaponiýanyň awtoulag öndürijisi...

“Toyota”-dan 800 million dollarlyk gazna

Baş Redaktor
2020-nji ýylyň başynda geçirilen “CES” ýarmarkasyna gatnaşan ýapon awtoulag öndürijisi “Woven City” atly akylly şäher taslamasy barada ilkinji gezek çykyş etdi. Ýylyň başynda Ýaponiýanyň “Woven...

Aýa iberiljek ulag

Ata Watan Eserleri
Ýaponiýanyň “Toyota” kompaniýasy we “JAXA” atly ýapon kosmos gözleg gullugy, halkara kosmos gözlegleri üçin döredilen ulagynyň adyny mälim etdi. “SpaceCom”-yň habarlaryna görä, “Lunar Cruiser” atly...

“Toyota” we “Mazda” bilelikde zawod gurar

Ýapon awtoulag öndürijileri “Toyota” we “Mazda” ABŞ-da bilelikde zawod gurmak üçin maýa goýum goýdular. Geljek ýyl ulanylmaga beriljek desga üçin 2,3 milliard dollar sarp ediljekdigi...