TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Toýly Jänädow

 «Mert ýigit mert ärden öner» 

Halkymyzyň we tutuş Gündogaryň beýik akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň «Mert ýigit mert ärden öner», «Eý, ýaranlar, mert ýigitden mert dogar» diýen şahyrana taglymlary ata-babalarymyzyň ençeme...

Söýgä nazaryýet – ylmy amalyýet

Ata Watan Eserleri
Söýgi – ynsan kalbyna mähir-muhabbet bilen aralaşyp, ruhuny galkyndyrýan, diýseň täsin duýgudyr. Bu täsin duýgunyň iň täsin ýeri bolsa, onuň umumadamzat keşbinde bada-bat janlanmasydyr. Çünki,...

«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi»  –  milli paýhas göreldesi

Ata Watan Eserleri
Mertebesi belent hormatly Prezidentimiziň öz mähriban halkyna ýaňy-ýakynda peşgeş beren «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitaby türkmen iline mahsus bolan belent adamkärçilik, päk ahlaklylyk, Watana...

Baýrakly Teswirler: Saýlanan teswirler belli boldy

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty “Saýlanan Teswirler” ady bilen täze  baýrakly taslamany amala aşyrdy. Täze taslama indi däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginden tapawutly...

BMG-niň oňyn kanunçylyk namasy – bütindünýä sebitinde hukuk döwletlerini berkarar etmekligiň kämil parlament esasy

Ata Watan Eserleri
Bütin ýer ýüzünde kämil parlament sistemasyna geçilmeginde, dünýä döwletleriniň ählisinde diýen ýaly oňyn hukuk binýadynyň kemala gelmeginde, täze garaşsyz döwletleriň döremeginde 1945-nji ýylyň 24-nji oktýabryndan...

Ak zat alnyňa ýagşy

vepa
Ak zat – türkmen milli edebi diliniň çeper sözleýiş tärinde diňe oňatlygyň, gowulygyň yşaratyny alamatlandyrýar....

Ilkinji türkmen Magtymgulyşynasy

vepa
Magtymgulyny ilkinji öwrenijileriň biri bolan türkmen edebiýatçysy Gurban Kulyýewiň 1932-nji ýylda ýazan “Magtymguly – söwda burŽuaziýasynyň ideology” atly tendensioz kitabynda şahyr baradaky öňe...

Gündogaryň türkmen edebiýatyndaky milli pelsepe

vepa
Rowaçlyk taglymynyň “rowaç” diýen düýp sözi türkmen nusgawy edebiýatynyň sözlüginde “geçginli haryt”, “ýörgür bazar” diýen manylary bermeklik bilen, ol milli şygryýetimizde “bazar” pelsepesini obraz derejesine...