TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

TOPH gaz geçirijisi

Türkmen-owgan hyzmatdaşlygy maslahatlaşygy

2020-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň Administratiw edarasynyň başlygy Mohammad Şaker Kargar bilen göni wideo aragatnaşyk arkaly...

“Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2020” atly XXV Halkara maslahaty

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan “Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2020” atly XXV Halkara maslahaty (OGT-2020) 2020-nji ýylyň 28-29-njy oktýabrynda Aşgabat şäherinde geçirilýär....

Pakistanyň Prezidenti: «Türkmen Lideri bilen ýürekdeş söhbetdeşlik boldy»

Ozal hem habar berlişi ýaly, geçen hepdäni anna güni Türkmenistanyň we Pakistanyň Prezidentleriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Bu söhbetdeşligiň çäginde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

Pakistanda TOPH taslamasynyň gurluşygyna başlanar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Telefon arkaly söhbetdeşliginiň barşynda soňky ýyllarda dostlukly, ynamdar türkmen-pakistan...

Hindistandan TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyny çaltlandyrmaga uly gyzyklanma

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti  Gurbanguly Berdimuhamedow  Hindistan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Widhu Pithambaran Nairi kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny...

Italiýa TOPH gaz geçirijisi taslamasy bilen gyzyklanýar

Baş Redaktor
Italiýaly  hyzmatdaşlar Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmäge gatnaşmak mümkinçiligini öwrenmäge gyzyklanma bildirýärler diýlip Türkmenistanyň Prezidenti  Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarellanyň arasynda...

Türkmenistan Owganystanyň ösüşine uly goşant goşýar

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Owganystan Yslam Respublikasynyň Merkezi Bankynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijisi Ajmal Ahmadi bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Işjeň ýagdaýda...

Aşgabatda Türkmen-Owgan Syýasy Geňeşmeleri Geçirildi

Dr.Döwran Orazgylyjov
2020-nji ýylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň DIM-niň binasynda wideokonferensiýa görnüşinde türkmen-owgan syýasy geňeşmeleri geçirildi. Duşuşyk Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň derejesinde geçirildi....

Prezident Mohammad Aşraf Gani Aşgabada resmi sapar bilen geldi

vepa
Şu gün agşam Owgan Yslam Respublikasynyň Prezidenti türkmen paýtagtyna resmi sapar bilen geldi. 21-nji fewralda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti...