TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Tomaşaçy

Tokio oýunlarynyň täze düzgünnamasy

Halkara Olimpiýa komiteti, Halkara Paralimpiýa komiteti we Tokio Olimpiýa oýunlaryny guramak komiteti ýetip gelýän Olimpiýa oýunlarynda özüňi alyp barmagyň ilkinji düzgünnamasyny çap etdi. Bu barada...

BTS aýdym-saz topary suw markasyny satuwa çykardy

Günorta Koreýanyň pop aýdym-saz topary BTS, şu güne çenli köp sanly marka bilen hyzmatdaşlyk etdi we dürli-dürli aksesuarlardan oýunjaklara çenli birnäçe önüm öndürdi. Bu gezek...

“IMDb”-den oktýabr aýy üçin filmler

Kino we teleýaýlym filmleri, kino ýyldyzlary we ähli ýurtlaryň hem-de dünýäniň ähli döwürleriniň seriallary barada maglumatlary öz içine alýan “IMDb”, oktýabr aýynda tomaşaçylar bilen duşuşjak...

Oktýabr aýynyň iň meşhur seriallary

Haýsy seriýala tomaşa etjeklerine karar berip bilmeýänler üçin, “IMDb” öz sahypasynda daşary ýurt seriýallarynyň sanawyny ýerleşdirdi. Filmler we teleýaýlym filmleri, kino ýyldyzlary we ähli ýurtlaryň...

Nýu-Ýork awto sergisi ýatyryldy

Aslynda her ýylyň aprel aýynda geçirilýän New Ýork awto sergisi 1 ýyl yza süýşürildi. 1 milliondan gowrak tomaşaçy gatnaşýan Nýu-Ýork awto sergisi COVID-19 pandemiýasy sebäpli...

Lukmanlar üçin haýyr-sahawat duşuşygy

Ata Watan Eserleri
Milan şäheriniñ “Inter” topary öziniñ resmi saýtynda Ispaniýanyň “Real Madrid” we Germaniýanyň “Bawariýa” toparlary birlikde 2021-nji ýylda “Ýewropa raýdaşlyk kubogy” atly haýyr-sahawat çempionatyny geçirmäge ylalaşyga...

«Kakamyň ganatlary» filmi 1-nji maýda tomaşaçylara ýetiriler

Ata Watan Eserleri
Her ýylyň 1-nji maýy Türkiýe Respublikasynda Işçiler we zähmet baýramy giň gerimde bellenilip geçilýär. Her ýylda bu şanly senede türk döredijilik işgärleri beýleki pudaklarda zähmet...

Karlowar kino festiwaly ýatyryldy

Ata Watan Eserleri
Şu ýylyň iýul aýynda geçirilmegi göz öňünde tutulan halkara Karlowar festiwaly koronawirus sebäpli ýatyryldy. 55-nji gezek geçirilmegi meýilleşdirilen kino festiwalyň çäklerinde görkezilmegi göz öňünde tutulan...

Sungata köňül beren : Öwezmämmet Galandarow

vepa
Teatr. Artist. Tomaşaçy. Sungatda aýratyn orny eýeleýän bu sözleri biri-biri bilen dramaturgyň ýazan pýesasy esasynda reŽissýoryň sahnada goýýan spektakly baglanyşdyrýar. Haçan-da, spektakl şowly bolanda teatr...