TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

tölegler

Bitkoiniň taryhy rekordy

Kriptowalýuta her hepde kem-kemden ýokarlanmagyny dowam etdirýär. Ýaňy-ýakynda biz bu kriptowalýutanyň ilkinji gezek 20 müň dollardan geçendigi barada habar beripdik. Indi bolsa kriptowalýutanyň taryhynda ilkinji...

Aşgabat şäher häkimliginiň resmi web saýty döredildi

  Ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen bagly degişli işler alnyp barylýar. Şeýle işleriň netijesinde, täze resmi web sahypalary yzygiderli açylýar. Ynha, ýurdumyzda ýene-de...

“G-20” ýurtlarynyň onlaýn sammiti

Saud Arabystanyň ýolbaşçylyk etmeginde “G20” atly öňdebaryjy ýurtlaryň ýolbaşçylaryň sammiti 21-22-nji noýabrda onlaýn görnüşde geçiriler diýip, “G20”-niň resmi saýtynda bellenilip geçilýär.  “G20” sammiti Saud Arabystany...