TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

tohum

Hurmanyň ösdürilip ýetişdirilişi we onuň peýdasy

Häzirki döwürde adamlar tarapyndan uly gyzyklanma bilen ösdürilip ýetişdirilýän miweli agaçlaryň biri hurma agajydyr. Beýleki köpýyllyk miwe berýän agaçlara garanyňda häzirki wagtda hurma agajyny ekmekligiň...

Ösümlikler hakynda gyzykly maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Bambuk agajy her gije-gündizde ençeme santimetr ösýär. Braziliýada süýt agajy bar. Şol agaja tyg degirseň, ondan süýt syzylyp başlaýar. Ondan her gezekde 4 litre çenli...