TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

TOHU-nyň talyby

Käşir şiresiniň peýdalary

Öz dermanlyk hasiýetleri bilen tapawutlanýan käşir şiresi, şekerli tagamy bolanlygy üçin käşiri çig görnüşde suwyny sykyp içmek saglyga örän peýdalydyr. Käşir şiresiniň peýdalary: Rakdan goraýjy...

Ananasyň peýdaly häsiýetleri  

Ananasyň watany Günorta Amerika hasaplanylýar. Olary uly göwrümde ösdürip ýetişdirmek XIX  asyryň başlarynda ýüze çykypdyr. 1950-njy ýyllardan başlap ananasy ösdürip ýetişdirmek ýokary derejelere eýe bolupdyr....

Noýbanyň adam saglygyna peýdalary we iýmitlik  ähmiýeti

Noýbanyň peýdalary näme? Köp mukdarda belok saklaýan gury noýba mazmuny boýunça et bilen deňeşdirilende, saglygy goldaýan minerallara eýedir. Yzygiderli iýilende iýmit siňdiriş ulgamyny güýçlendirýär, süňk...

Bugdaýyň adam saglygyna peýdalary

Bugdaýyň peýdalary köpden bäri bilinýär. Ýöne bugdaýyň peýdasy onuň sarp edilýän görnüşine baglydyr. Bugdaý gaýtadan işlenilende, ýokumlylyk häsiýetleriniň 40% -i ýitýär. kepekli iýmitleriň arasynda bolan...

Çopantelpek çaýynyň peýdalary  

Rus dilinde (Ромашка) ady bilen tanalýan çopantelpek çaýy lezzetinden başga-da, bu çaý bedene dürli peýdalary berýän meşhur içgidir. Çopantelpegiň  güllerini ýygnamak we guratmak arkaly alnan...

Şugundyryñ zyýankeşlerine garşy göreş çäreleri

Şugundyryň ýaprak şirejesi (Aphis fabae Scop.) deňganatlylar otrýadynyň şirejeler maşgalasyna degişli bolup. Onuň göwresiniň ululygy 2 mm çenli bolup, özem gara reňklidir. Şugundyr şirejesiniň tohumlanan...

Ýapon maňyzynyň peýdasy

Rus dilinde (Кешью) ady bilen tanalýan özüniň iýmitlik gymmaty bilen tapawutlanýan Ýapon maňyzy tropiki klimatlarda ösdürilip ýetişdirilýär. Ol adamyň bedenine örän ýokumly bolup, onuň gabygyndan...

Zeýtun ýagynyň peýdasy

Zeýtun ýagy adamyň sagly üçin örän gymmatly bolan önümleriň biri hasaplanylýar. Bu ýag saglygy dikeltmekde ir döwürlerden bäri peýdalanylyp gelnipdir. Şonuň bilen birlikde ony gözellik...

Et konserwalary öndürmeklikgiň ahmiýeti

Et konserwalary dürli görnüşli çig mallardan işlenip taýarlanylýar, ýagny olary esasy we kömekçi çig mallara bölýärler. Esasy çig mallara: sygyr, doňuz, goýun, düýe we öý...

Towuk jüýjeleriniň köpeldilişi

Ata Watan Eserleri
Guşçulyk ýedi hazynanyň biri hasaplanylýar. Guşçulyk ilatyň ete we et önümlerine, şeýle hem towuk ýumurtgasyna bolan isleglerini doly kanagatlandyrmak üçin aýratyn orny eýeleýär. Dünýäniň köp...