TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Teňňeleriň gyrasy näme üçin tekiz däl?

Teňňeleriň gyrasy näme üçin tekiz däl?

Biler bolsaňyz kagyz pul döwründen öň, söwda edilýän pullar altyndan we kümüşden ýasalypdyr. Her döwürde bolşy ýaly şol döwürde hem dürli hilegärler bolupdyr. Olar puluň...