TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Tehniki tükelleýiş edarasy

Kazyýet kararlary bilen bellenen emläk: Gerekli resminamalar

Ata Watan Eserleri
Kazyýetiň kararlary bilen bellenen gozgalmaýan emläge bolan hukularyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy üçin gerekli resminamalaryň sanawy Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanynda Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we...

Ýer  böleginde gurlan ýaşaýyş jaýlar: Gerekli resminamalar

Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda berlen ýer böleginde gurlan ýaşaýyş jaýyna bolan eýeçilik hukugynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy üçin gerekli resminamalaryň sanawy Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanynda Gozgalmaýan...