TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

tebigata aýawly garamak

Bag ekmek maksatnamasy – ekologiýa abadançylygynyň nusgasy

Daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly garamak, onuň gözelligini we baýlyklaryny geljekki nesiller üçin saklap galmak hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr. Şonuň...