TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

teatrlar

Ýurdumyzyň teatrlaryna täze ýolbaşçylar bellenildi

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Kararlaryna laýyklykda, ýurdumyzyň medeniýet ulgamyna degişli edaralarda, hususan-da teatrlara täze ýolbaşçylar bellenildi. Şeýle hem Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet...

Türkmenistanda hyzmat we iýmit kärhanalarynyň işi çäklendirilýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda ýokanç keselleriň öňüni almak üçin birnäçe täze çäklendirmeler girizilýär. Hususan-da, köp adamly ýerlerde indi 2 metr howpsuz aralygy saklamak göz öňünde tutulýar. Bu barada...

Aşgabadyň teatrlarynda we Döwlet sirkinde bu hepde

Aşgabadyň tomaşa merkezleri sungatyň muşdaklaryna öňümizdäki dynç alyş günlerinde-de täsirli çykyşlardyr eserleri hödürleýärler. «Edebiýat we sungat» gazetinde berlen bildirişe esaslanyp, paýtagtyň teatrlarynda we Döwlet sirkinde...