TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Täze ýyl baýramçylygy

Dünýäniň iň uly binasy Türkmenistanyň baýdagynyň reňkinde öwüşgin atdy

Ata Watan Eserleri
Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde ýerleşýän we dünýäde iň beýik bina bolan Burj-Halife binasynyň ýüzünde türkmen baýdagynyň şekili janlandyryldy. Bu waka Täze ýyl baýramçylygynyň bellenýän...

Hormatly Prezidentimiz agtyklary bilen ýurdumyzyň Baş arçasyna bardy

Hormatly Prezidentimiz agtyklary bilen “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada oturdylan ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanyna geldi. Täze ýyl baýramçylygynyň baş gahrymanlary Aýazbaba bilen Garpamyk myhmanlary...