TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

täze fotolar

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi: Gol çekilen resminamalar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisde harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu ýylyň...

Temmäki önümleriniň Türkmenistana getirilmegi we olaryň söwdasy

Baş Redaktor
Temmäki önümleriniň söwda Kadalaryny tassyklamak hakynda Buýruk kabul edildi. Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň 2021-nji ýylyň 1-nji iýunynda çykaran 55 belgili buýrugy bilen...

Sowgatlar Size garaşýar: “Atavatan Krossword”

Baş Redaktor
Türkmen we Iňlis dillerinde gepleýän, ilkinji sesli “Akylly sözlük-Makul Sözlük” Applikasiýasynyň hemaýatkärliginde geçirilýän “Sowgatly Atavatan Krossword” bäsleşigi 21.07.2021 senesinde sagat 17:00-da başlanýar. Bäsleşige gatnaşmak üçin...

Sowgatly Krossword bäsleşigi yglan ediler

Baş Redaktor
Ýadyňyzda bolsa  ýakynda “Sowgatly Atavatan Krossword” bäsleşigini geçiripdik. Şonda online krosswordyň dogry jogaplaryny ilkinji bolup doly we dogry bilen 5 agzamyza pul baýraklaryny beripdik. Ýakynda...

Global energiýa sarp edilişi pese gaçdy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Global pandemiýa döwründe energiýa sarp edilişi hem pese gaçty. Geçen ýyl dünýäde sarp edilen energiýa serişdeleriniň möçberi 2019-nji ýyl bilen deňeşdireniňde 4,5 göterim pese gaçty....

Çäklendirmeler bu gezek 15 gün uzaldyldy

Baş Redaktor
Wagtlaýyn çäkledirmeler 15 gün möhlet bilen uzaldyldy. “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň berýän maglumatlaryna görä  2021-nji ýylyň iýun aýyndan bildirilýän talaplary berjaý etmek şerti bilen, synag hökmünde, Aşgabat...

Hyzmatdaşlyga täze saýtlar goşulýar: www.br.com.tm we www.iirmfa.edu.tm

Baş Redaktor
Türkmenistan baradaky ähli habarlaryň jemlenen platformy bolan “Türkmenistan Habar” saýtyna täze hyzmatdaşlar goşulýar. Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan esaslandyrylan  “Biznes reklama” gazetiniň...

Aýna Seýitkulyýewa: Sungat Maşgalasynyň Bilbili

Baş Redaktor
Medeniýet-sungat halkymyzyň owalyndan ganynda bar. Medeniýet-sungat adamzadyň ruhy dünýäsiniň, kalp gözellikleriniň beýany. Ol diňe bir ony ýerine ýetirýäniň däl, tutuş halkyň ruhy we buýsanjy. Bu...

200 sany “Toyota Corolla” kysymly taksi ulanyşa giriziler

Baş Redaktor
Paýtagtymyz Aşgabat şäherinde täze taksi awtoulaglar ulanyşa goýberiler. Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli 2021-nji 25-nji maýyndan “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň “Awtomobil ulag hyzmaty” açyk görnüşli paýdarlar...

Awtobus ugurlarynda tölegsiz hyzmat

Baş Redaktor
Aşgabat şäherinde täze awtobuslar hereket edip başlar we şol gün şäheriçi awtobus ugurlarynda tölegsiz hyzmat ediler. Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky...