TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

täze fotolar

Adam we adamkärçilik mertebeleri hakynda nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary, Agzybirlik baradaky...

Stambulda türkmen toparlarynyň futbol bäsleşigi geçiriler

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, ýurdumyzyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygy (Stambul şäheri) tarapyndan futbol boýunça ýaryş geçiriler. Futbol ýaryşy 2021-nji ýylyň 29-nji awgustynda geçiriler....

Maşgala, är-aýal hakynda nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary, Agzybirlik baradaky...

Ata-ene, perzent, ogul-gyz hakynda Iňlis dilinde nakyllar

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary, Agzybirlik baradaky...

Zähmet, hünär, kesp-kär hakynda nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary  we Agzybirlik...

Türkiýe Respublikasyna ynsanperwer kömegi iberiler

Baş Redaktor
Türkmenistan Türkiýe Respublikasyna ynsanperwer kömegi iberýär. Türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna we ynsanperwerlik däplerine eýerip, Türkiýe Respublikasynda ýangyn sebäpli ejir çekenlere lukmançylyk kömegini...

Agzybirlik hakynda Nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Düýn biz Size Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary ýerine bolsak...

Ortaça zähmet haky nähilli hasaplanylýar?

Baş Redaktor
Ortaça zähmet hakyny hasaplamagyň tertibiniň aýratynlyklary hakynda Gözükdiriji tassyklanyldy. Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 2021-nji ýylyň 28-nji iýunynda çykaran 68-Ö belgili buýrugy...

Türkmen Nakyllary Iňlis dilinde : “Makul Sözlük”

Baş Redaktor
Nakyl – adamlaryň asyrlaryň dowamyndaky durmuş tejribesi esasynda dörän pähimdir. Nakyllara baý halklaryň biri türkmen halky hasaplanylýar. “Makul Sözlük” ata-babalarymyz tarapyndan köp ýyllaryň dowamynda döredilen...

New Ýorka gitmezden, iňlis dilini öwrenmek mümkin!

Baş Redaktor
Iňlis dilini öwrenmek üçin New Ýork ýa-da London şäherine gitmek hökmanmy? Şeýle mümkünçilik bar bolsa, onda bu ajaýyp pursadyň hökman netijeli ulanylmalydygy barada hiçkimde şek...