TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

täze aýdymlar

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagy dynç alşa açylýar

Baş Redaktor
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisinde Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow hasabat berdi. Ministr “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda...

Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçisi: Halkara uçuşlar barada

Baş Redaktor
Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy 12-15-nji aprel aralygyndaky  “Türkiýede syýahatçylyk” hepdeliginiň çäklerinde  “Howpsuz syýahatçylyk – Türkiýäniň suratlarynyň sergisi we bufet kabul edişligi” mowzugy esasyndaky dabara geçirdi....

Oraza hasaplaýjysy: Agyz Beklenýän we Açylýan wagtlar

Baş Redaktor
Agyz beklenýän we açylýan wagtlar haçan? Bu soraglar Oraza aýynda iň köp soralýan  we “Google” gözleg ulgamyndan hem jogaby gözlenýän soraglar! Sanly ulgamyň ösen döwründe...

Jahan Tagyýewa: Medeniýet — kalbymyň sesi

Baş Redaktor
Köňlüňe beslenen duýgularyňy zybana getip mahmal owazda beýan etmek nähili gözellik. Bu pursatlary ömrüňe ýoldaş edinmek bolsa, ynsany bagtly günlere ýar edýär. Lezzetli ýaşaýşyň astynda...

Magtymguly Pyragy : Ajap Eýýam Gelmedi

Dr. Berdi Saryyew
Bu şygyr gurluşy taýyndan 8 bent, 32 setirden ybaratdyr. Goşgudaky baş tema şahyryň ýaşan döwri, zamany bilen baglanyşyklydyr. Taryhy sahypalardan hem-de hut şahyryň öz şygyrlaryndan...

Çagalar üçin sözlük: Suratly Sözlük-Makul Sözlük

Baş Redaktor
Çagalarymyza Iňlis dilini öwretmek indi has aňsat! Makul Sözlük, çagalaryna iňlis dilini öwretmek isleýän ene-atalara, şeýle hem okuwçylaryna bu dili has aňsat öwretmek isleýän mugallymlar...

Türkmen gelin-gyzlaryň saýty hereket edip başlady:Turkmengazet.com

Baş Redaktor
8-nji mart — Halkara zenanlar gününe sowgat hökmünde Türkmen gelin-gyzlaryň saýty-www.turkmengazet.com saýty hereket edip başlady. Mälim bolşy ýaly, soňky döwürde Türkmen dilinde maglumatlary paýlaşýan websaýtlaryň...

Göwher Hajymyradowa: Aýdymly dünýäniň bilbili

Baş Redaktor
Baýramçylyk söhbetdeşligi Şeýle aýdymlar bolýar, olary diňledigiňçe ýürek duýgularyň heýjana gelip, aýdymçy bilen deňine hiňlenip, uzak wagtlap aýdymyň täsirinden çykyp bilmeýän pursatyň bolýar. Kalbyňy ganatlandyrýan...

Şäherara gatnawlarda hoş habar: Gatnawlar synag hökmünde başlaýar

Baş Redaktor
2021-nji ýylyň mart aýyndan bildirilýän talaplary berjaý etmek şerti bilen, synag hökmünde, hepde-de iki gezek Aşgabat–Daşoguz we Daşoguz–Aşgabat ugurlary boýunça awtobus gatnawynyň ýola goýulýandygy hem-de...

Çynara we Jafer Nazlybaş : Ýar

vepa
Türkmenistanly sungat işgäri Çynara we Türkiýäniň kabak kemaneniň ussady Jafer Nazlybaşyň   “Ýar” şekilli aýdymyna Atavatan TV You Tube kanalynynda  doly görmek üçin...