TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

TASS habar gullugy

Olimpiýa oýunlaryna 100 gün galdy

Tomusky Olimpiýa oýunlarynyň başlamagyna 100 gün galanda wagt yzyna sanalyp başlandy. Munuň bilen baglanyşykly dabara Tokio şäher häkimliginde geçirildi. Bu barada “TASS” habar gullugy habar...

Meşhur multfilmleri tölegsiz tomaşa etmek hyzmaty

«Soýuzmultfilm» studiýasy körpeler üçin birnäçe multfilmleri döredipdi. Olar studiýanyň altyn gaznasynda saklanylýar. «Dur, bakaly», «Oglanjyk we Karlson» ýaly multfilmler hemmeleriň ýadynda bolsa gerek. Indi, döredilenine...

“Dur bakaly” multfilminiň döredijisi aradan çykdy

Ata Watan Eserleri
Sowet ýazyjysy we “Dur bakaly” (Ну, погоди!) multfilminiň esaslandyryjylarynyň biri bolan Aleksandr Kurlýandskiý 82 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada onuň dosty Aleksandr Lebedew “TASS” habar...

“Sputnik V” sanjymyň bahasy kesgitlenildi

Ata Watan Eserleri
Koronawirusa garşy Russiýanyň “Sputnik V” sanjymyň her dozasynyň bahasy 10 dollar bolar diýip, BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýörite geçirilen sessiýasynda çykyş eden Russiýanyň maýa goýum gaznasynyň...

GDA ýurtlarynyň sport oýunlary haçan geçiriler

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň (GDA) Bedenterbiýe we sport geňeşi, 2021-nji ýylyň 4-11-nji sentýabry aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherinde geçiriljek GDA ýurtlarynyň oýunlarynyň möhletini tassyklady...