TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

syýasy

Ukrainanyň täze ilçisi wezipesine girişdi

Hormatly Prezidentimiz Ukrainanyň täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi W.Maýkony kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy. Diplomat wagt tapyp kabul edendigi...

“Türkmenistanyň ussat diplomaty” diýen tapawutlandyryş nyşany döredildi

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk, parahatsöýüjilik we hoşniýetli daşary syýasatyny amala aşyrmakda, daşary ýurt döwletleri bilen syýasy, söwda-ykdysady, ylym, bilim, medeni we ynsanperwer...

Hormatly Prezidentimiz Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow jenap Sadyr Japarowa Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti wezipesine girişmegi mynasybetli gutlaglaryny iberdi. Döwlet Baştutanymyz biziň ýurtlarymyzy köpasyrlyk dost-doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň...

Türkmenistan bilen Ýaponiýa ykdysady hyzmatdaşlygyny ösdürer

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Ýaponiýanyň Türkmenistanda täze bellenen Ilçisi Hiroýuki Ýamamoto bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň başynda Ýaponiýanyň Türkmenistanda täze...

Türkmen-türk gatnaşyklary: ýokary derejedäki sapar we duşuşyklar

Ata Watan Eserleri
Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral Türkiýe Respublikasynyň esasy milli baýramy – 29-njy oktýabr Garaşsyzlyk güni mynasybetli makalasynda türkmen-türk gatnaşyklarynyň...

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistana geldi

vepa
2019-njy ýylyň 16-njy aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çagyrmagy boýunça Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun ÇŽe In Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi....

Türkmenistanyň howpsuzlyk babatda ileri tutýan ugurlary

vepa
2019-nji ýylyň 11-nji fewralynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Howpsuzlyk komitetiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň resmi wekilleri «Türkmenistanyň howpsuzlyk babatda ileri tutýan ugurlary» boýunça beýannama...