TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Süýdüň ýokumlylygy

Düýe süýdi we onuň dermanlyk ähmiýeti

Oba hojalyk pudagynda düýedarçylygy ösdürmek we olaryň önümliligini ýokarlandyrmak esasy çäreleriň biridir. Munuň sebäbi bolsa, olaryň süýdüniň we etiniň dermanlyk häsiýeti ýokarydyr. Häzirki wagtda biziň...