Tag : Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisinde birnäçe möhüm resminamalara gol çekildi.

DÜNÝÄ

Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasyndaky käbir ylalaşyklar tassyklandy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisinde birnäçe möhüm resminamalara gol çekildi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, milli Liderimiziň...