TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sport

Türkmenistanlylar raýdaşlyk jemgyýetiniň beýik maksatlary

vepa
Golaýda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde Türkmenistanlylar raýdaşlyk jemgyýeti döredildi. Bu jemgyýetiň döredilmeginiň maksady Türkiýe Respublikasyndaky türkmenistanlylaryň arasyndaky jebisligi hem-de raýdaşlygy has-da berkitmekden ybaratdyr....

Medeniýet we sungat ömri uzaldýar (12 ýyllyk barlag)

vepa
Käbir adamlar sagdyn bolmak üçin iýýän iýmitlerine üns berýär, käbiri bolsa, sport bilen yzygiderli meşgullanýar. Adamlaryň sagdyn bolmagy ugrunda geçirilen täze...

XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak

vepa
«2020-nji ýylda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçiriljek XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň gatnaşmagy hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 13-nji aprelinde kabul eden 740-njy kararyna...

Gana Respublikasynyň Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgasyny gowşurdy

vepa
2019-njy ýylyň 26-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Gana Respublikasynyň Türkmenistandaky (oturýan ýeri Tähran şäheri) täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Mohammed Saýuti...

Ýatyrylan <> kompaniýa gymmada düşdi

vepa
Ýakynda basketbol boýunça Amerikanyň kolleŽ ligasynda (NCAA) täsin ahwalat bolup geçdi. «Duke Blue Devils» hem-de «Demirgazyk Karolina» toparlarynyň arasynda geçirilen duşuşykda Zion Williamsonyň ýyrtylan «Nike»...

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň Golf klubyna bardy

vepa
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow egindeşleri bilen paýtagtymyzdaky Golf klubynyň meýdançasynda bolup, sportuň bu görnüşini wagyz etmek boýunça geçirilen işler bilen tanyşdy....

Indi aýakgaplar hem <>

vepa
Aýakgap satyn alanymyzda ölçegi bilen gyzyklanmak ýa-da kiçi aýakgap sebäpli, ejir çekmek ýaly müşgillikler indi taryhda galyp biler. Munuň üçin biz barha ösýän tehnologiýa hoşallyk...