TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sport

«Beşiktaş» tälimçisini Portugaliýadan tapdy

Türkiýaniň «Beşiktaş» klubynda baş tälimçi meselesinde kesgitli karara gelindi. Klubyň ýolbaşçylary 1,5 ýyllyk şertnama gol çekişmek üçin portugaliýaly hünärmen Bruno Pineýrony Stambula çagyrdylar. «Gara bürgüt»...

Älemdäki ilkinji ýyldyzlary görer

Ady rowaýata öwrülen Habbl teleskopundan hem güýçli boljak Jeýms Web älem teleskopy özüni giňişlige alyp gitjek älem gämisine berkidildi. Onuň bilen älemi ýagtyldan ilkinji ýyldyzlary...

Milli ýygyndymyzyň garşydaşlary 24-nji fewralda belli bolar

Öňümizdäki ýylda Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysyna täze halkara synag garaşýar. Futbolçylarymyz 2022-nji ýylyň iýun aýynda Aziýanyň kubogy ― 2023-e gatnaşmak üçin saýlama duşuşyklary geçirer....

Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda şu gün Aýsoltan Toýçyýewa çykyş eder

Agyr atletika boýunça Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän dünýä çempionatynyň dokuzynjy gününde ― 15-nji dekabrda Türkmenistanyň milli ýygyndysyndan Aýsoltan Toýçyýewanyň çykyşyna tomaşa edip bileris. Ildeşimiz...

Gyşda sagdyn bolaýyn diýseňiz!

Ynsanyň elde edip biljek iň uly baýlygy saglygydyr. Şonuň üçin hem saglygymyzy goramalydyrys. Munuň üçin bolsa lukmanlar ýönekeý emma, örän wajyp birnäçe maslahatlary berýärler. Lukmanlaryň...

Dünýä çempionatynda şu gün Maksat Meredow ýaryşar

Türkmenistanyň agyr atletika boýunça milli ýygyndysynyň dünýä çempionatyndaky çykyşlary şu gün erkekleriň arasynda 73 kilograma çenli agram derejesinde Maksat Meredowyň çykyşy bilen dowam eder. Biziň...

Seýitjan Mirzaýew hem «kiçi» bürünç medal gazandy

Türkmenistanly agyr atletikaçy Seýitjan Mirzaýew Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän dünýä çempionatynda ştangany silterläp galdyrmak boýunça bürünç medala mynasyp boldy. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport...

Şu gün dünýä çempionatynda Seýitjan Mirzaýew ýaryşar

Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda şu gün biziň ildeşimiz Seýitjan Mirzaýew çykyş eder. Ol 61 kilograma çenli agram derejesiniň «A»...

Bägül Berdiýewa dünýä çempionatyndaky çykyşyny ýedinji orunda tamamlady

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 5-nji ýyl talyby Bägül Berdiýewa agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda çykyş edip, zenanlaryň arasynda 49 kilograma çenli agram derejesinde...

Arli Çonteý ― Daşkentdäki ilkinji dünýä çempiony

Ata Watan Eserleri
Düýn Daşkent şäherinde geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda ilkinji çempion belli boldy. Erkekleriň arasynda 55 kilograma çenli agram derejesinde gazagystanly Arli Çonteý iki görnüşiň...