TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sport täzelikleri

Mähir mekdebi

vepa
Mähremlerimiziň gadyry her ädimde duýulýar. Biz ony ejemiz mamamlara ýatymlyk gezmäge gidende, toýa gidende has-da gowy göz ýetirýäris. Işden, okuwdan öýe geleniňde onuň öýde ýoklugyny...

Sungata ykbalyny baglan : Döwletgeldi Berdiýew

vepa
«Teatr — durmuşyň aýnasy» diýilýär. Şol aýnada dürli häsiýetdäki keşpler tomaşaçylara ýetirilýär. Spektaklda çykyş edýän artisleriň hemmesi bir maşgalanyň agzalary ýaly tomaşaçynyň göz öňünde galýar....

Geljegiň muzeýi gurulýar

vepa
Siziň pikiriňizçe geljegiň muzeýleri nähili dizaýnda bolmaly? Belki Eýfeliň, belki Burj Dubaýyň şekilinde ýa olardan hem täsindir. Dubaýly binagärler geljegiň muzeýini şu habar bilen ugurdaş...

Mawy bägül ýetişdirildi

vepa
Mawy bägül görüpmidiňiz? Gören dälsiňiz. Sebäbi ol mundan ozal ýokdy. Indi bolsa sizde (belki bizde-de) şeýle mümkinçilik bar. Ýaponiýaly seçgiçiler mawy reňkli bägüli ösdürip ýetişdirmegi...

Mebel ösdürip-ýetişdirýärler

vepa
Ýalňyş okamadyňyz. Olar ençeme düýp daragty kesip mebel ýasanok-da, hut, mebeli ösüdürip ýetişdirýärler. Gürrüň Angliýanyň Midlend şäheriniň ýaşaýjylary Gawin we Elis Munrolar barada barýar. Olar...