TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sport täzelikleri

Awtorlar ýeňijini kesgitleýär

vepa
“Atavatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň döredijilik topary tarapyndan yglan edilen “ Ata Watan Eserleri” bäsleşigine örän uly gyzyklanma bar. Häzire çenli eýýäm 40-a golaý eser bäsleşige...

Amerikanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy utgaşdyryjy gözleýär

vepa
Amerikanyň Türkmenistandaky Halkara bilim baradaky maslahat beriş merkezi utgaşdyryjy gözleýär. Bu merkez FLEX uçurymlary boýunça aşakdaky başarnyklara laýyk utgaşdyryjy gözleýändigini mälim edýär....

Birleşen Milletleriň Ösüş Maksatnamasy tekliplere garaşýar

vepa
Birleşen Milletleriň Ösüş Maksatnamasy (UNDP) Türkmenistandaky guramasy aşakdaky ugurlar boýunça tekliplere garaşýar. Gyzyklanýanlaryň aşakdaky telefon belgilerinden Birleşen Milletleriň Ösüş Maksatnamasy (UNDP) Türkmenistandaky...

Bagyşlaşaly

vepa
Gahar bize myhman wagty, Nä dürs pikir sazlaşyp ýör. Gursakdan kowulan mähir, Bizi gözläp azaşyp ýör....

Talybyň haýyşy

vepa
Jaň kakýan gelneje, ýüregmi üzdüň, Kakyp goýber bäş-on minut irrägem. Gyzyň gözi ýolda, duşuşyp soň men ýetişmeli sapaklara girmäge....

Günlere

vepa
Geçip barýan günler, sizden haýyşym, Ömür öýle boljak, biraz gyssanmaň! Düşünýän erteler garaşýandyrlar, Gitseňiz şu güne bagty gysganmaň!...

Ejeme

vepa
Tebigata gyşyň demi ýaýrady, Ýodalarda buzlar döndi düşege. Mähribanym, ýene senden jaň geldi: “Balam, sowuk. Ýyljak geýin, üşeme!”...

Çagalygym bilen ýüzbe ýüz

vepa
Mekdep—ählimiziň okuw esbaplarydyr suratly kitaplar bilen ilkinji tanyşan, ähli gowulyklaryň, iň mähriban ynsanlaryň jemlenen ýeri. Bu ýerde ählimiziň iň arzyly, ýatlamalardan püre-pür çagalygymyz galdy. Bu...

Kakam barka…

vepa
Kiçirägem bolsak, «Kakaň gowumy ýada ejeň?» diýen sowala «Kakam» diýip jogap bermegi endige öwrüpdik. Bu – biziň, hakykatdan hem, kakamyzyň ogludygyny subut etmek üçin mümkinçiligimizdi....

Gündogaryň türkmen edebiýatyndaky milli pelsepe

vepa
Rowaçlyk taglymynyň “rowaç” diýen düýp sözi türkmen nusgawy edebiýatynyň sözlüginde “geçginli haryt”, “ýörgür bazar” diýen manylary bermeklik bilen, ol milli şygryýetimizde “bazar” pelsepesini obraz derejesine...