TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sport täzelikleri

İnternet şarlary arkaly hyzmat

“Google” kompaniýasyna degişli “Loon” firmasy Keniýanyň oba ýerlerinde ýaşaýan müňlerçe adama internet şar taslamasy bilen 4G internet hyzmatyny berip başlady. “Loon”  şereketiniň uly dolandyryjysy (CEO)...

Ýewropanyň gyzykly futbol duşuşyklary “Türkmenistan Sport” teleýaýlymynda

Ýurdumyzyň futbol janköýerlerine Ispaniýanyň “La Ligasynyň” hem-de Italiýanyň “A Seriýasynyň” oýunlaryna göni ýaýlymda tomaşa etmäge giň mümkinçilik döredilýär. 1 08.07.2020 “La Liga ” – Ispaniýa...

Internetiň iň arzan we gymmat ýurtlary

Ykjam telefonlar we beýleki elektron enjamlar arkaly internet ulgamyna birikmek üçin niýetlenilen mobil internetiň iň arzan we gymmat ýurtlarynyň sanawy düzüldi. “www.cable.co.uk” web sahypasy bir...

Ösümliklerde “stress” ýagdaýy

Ata Watan Eserleri
Ösümlikler özboluşly täsin janly organizmler. Olaryň köp sanly üýtgeşik häsýetleri bilen beýleki organizmlerden tapawutlanýar. Şol täsin hadysanyň biri hem ösümlikleriň zarbykma  häsiýetidir. Zarbykma  diýmek daşky...

Howa şarlary

Adamzat  gadym  wagtlardan  bäri  uçmagy arzuwlap  gelipdir.  Gadym  zamanlarda  adamlaryň guş  ýaly  uçmagy  barada  köpsanly  rowaýatlar  we hekaýalar  ýazylypdyr.  Birinji  bolup  asmana göterilen  adam doganlar ...

“Audi” täze modeli bilen tanyşdyrdy

“Audi” kompaniýasy indi ençeme ýyl bäri özüniň döwrebap ulaglaryny sürüjilere yzygiderli hödürleýär. Ynha, indi kompaniýa dünýäde iň isleg bildirilýän elektrik ulagynyň hem birnäçe görnüşini öndürdi....

Grizmann “Barselonada” galýar

Antuan Grizmanyň başga topara geçip biljekdigi baradaky habar jemgyýetçilik torlarynda ýaýrandygyna garamazdan indi futbolçynyň indiki möwsümde anyk “Barselona” toparynda oýnajakdygy mälim edildi. Antuan Grizmann “Barselona”...

Ronaldo Messiniň üstünligine ýetdi

Italiýanyň “Ýuwentus” toparynyň dünýä belli hüjümçisi Kriştiano Ronaldo 2007/2008-nji ýylyň möwsüminden başlap, 10-njy gezek bir ýaryşda 25-den gowrak gol geçirmegi başardy. Bu barada “Tuttosport” neşiri...

Ýewropa klublarynyň ýitgisi

Iki möwsümde Ýewropa klublary COVID-19 pandemiýasynyň täsiri sebäpli dört milliard ýewro ýitirip biler. Ýewropa klub birleşiginiň habar bermegine görä, Ispaniýa, Italiýa, Angliýa, Fransiýa we Germaniýa...

8-nji iýul Maşgala, söýgi we wepalylyk güni

Ata Watan Eserleri
Maşgala, söýgi we wepalylyk güni Russiýada her ýylyň 8-nji iýulynda bellenilip geçilýär. Bu baýramçylyk Russiýanyň Patyşalyk maşgalasyndan bolan Pýotr we onuň aýaly Fewroniýanyň hatyrasyna bagyşlanyp...