TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sport täzelikleri

Özbegistanyň medeniýet ministrine «Türkmenistanyň at gazanan artisti» diýlen hormatly at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permany esasynda Özbegistan Respublikasynyň Medeniýet ministri O.A.Nazarbekowa «Türkmenistanyň at gazanan artisti» diýen hormatly at dakyldy. Milli Liderimiziň Permanyndan bellenilip geçilişi ýaly,...

Ankarada Magtymguly Pyragynyň heykeline gül goýmak dabarasy geçirildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy we 2020-nji ýylyň “Türkmenistan – Bitaraplygyň Mekany” diýlip yglan edilen ýylda bellenýän ýurdumyzyň Medeniýet we sungat işgärleriniň güni hem-de Magtymguly...

Türkmenistanyň çägindäki açylyş dabaralary

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň çäginde Medeniýet hepdeliginiň owazly günlerine utgaşyp giden ýurdumyzyň Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli birnäçe açylyş dabaralary geçirildi. Mary welaýatynyň...

Türkmenistanyň ilçisi wezipesine girişdi

2020-nji ýylyň 25-nji iýunynda Italiýanyň Prezidentiniň resmi kabulhanasy bolan Kwirinal köşgünde Ilçi T.Kömekowyň Italiýanyň Prezidenti Serdjo Mattarella Türkmenistanyň Italýan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly...

Kanadanyň ilçisi bilen onlaýn duşuşyk

2020-nji ýylyň 26-njy iýunynda DIM-niň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Kanadanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri Ankara şäheri) Aşraf Hohar...

COVID 19-nyň kanuny ölçegi barada ilkinji kitap

Ata Watan Eserleri
Dünýä täsir edýän COVİD 19-nyň kanuny tarapyny açyp görkezýän ilkinji kitap tanyşdyryldy. Bu kitap professor Dr.Muhammet Özekesiň redaksiýasy bilen taýýarlandy. Bu kitap koronawirus epidemiýasynyň kanuny...

Birbada 7 etrap galla borçnamasyny ýerine ýetirdi

Türkmenistanyň gallaçylarynyň gyzgalaňly möwsümi dowam edýär. Ýurdumyzda galla oragynyň depginleri gün-günden güýçlenýär. 24-nji iýunda birbada ýedi etrap döwlete galla tabşyrmak boýunça borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri barada...

Ýurdumyzyň üstünlikleri dünýä jemgyýetçiligine ýetiriler

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň medeniýet meseleleri boýunça orunbasary B.Abdyýewanyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň metbugat sekretary K.Çaryýardurdyýewiň, ýurdumyzyň Döwlet habarlar agentliginiň başlygy B.Amansaryýewiň, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň...

Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda syýasy we ykdysady geňeşmeler geçirildi

2020-nji ýylyň 23-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde syýasy we ykdysady meseleler boýunça türkmen-özbek geňeşmeleri onlaýn görnüşinde geçirildi. Wekiliýetlere Türkmenistanyň we Özbegistanyň Daşary işler ministrleriniň...

Türkmenistan bilen ÝTÖB-nyň arasyndaky hyzmatdaşlyk

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 23-nji iýunynda DIM-niň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň Aşgabatdaky wekilhanasynynyň ýolbaşçysy F.Türkmenoglu bilen duşuşyk geçirdi. Gepleşikleriň dowamynda...