TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sport täzelikleri

Dostluk sarpasy

vepa
Çyn dostlar hiç haçan, hiç bir zada çalşylmaýar. Olar hemişe bir birleriniň şatlygyna şatlanyp, gamly günlerini deň paýlaşyp bilýärler. Sylag hormatly, edep ekramly Berdiniň hem...

Söýmäge geldim

vepa
Inçelen umytlam tutunyp hemdem, Kalbymyň sesini diňle sen bir dem, Ýakynlaşýanmy ýa daşlaşýan senden?! Söýgi sowallaryn bermäge geldim....

Awtorlar ýeňijini kesgitleýär

vepa
“Atavatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň döredijilik topary tarapyndan yglan edilen “ Ata Watan Eserleri” bäsleşigine örän uly gyzyklanma bar. Häzire çenli eýýäm 40-a golaý eser bäsleşige...

Bagyşlaşaly

vepa
Gahar bize myhman wagty, Nä dürs pikir sazlaşyp ýör. Gursakdan kowulan mähir, Bizi gözläp azaşyp ýör....

Talybyň haýyşy

vepa
Jaň kakýan gelneje, ýüregmi üzdüň, Kakyp goýber bäş-on minut irrägem. Gyzyň gözi ýolda, duşuşyp soň men ýetişmeli sapaklara girmäge....

Günlere

vepa
Geçip barýan günler, sizden haýyşym, Ömür öýle boljak, biraz gyssanmaň! Düşünýän erteler garaşýandyrlar, Gitseňiz şu güne bagty gysganmaň!...

Ejeme

vepa
Tebigata gyşyň demi ýaýrady, Ýodalarda buzlar döndi düşege. Mähribanym, ýene senden jaň geldi: “Balam, sowuk. Ýyljak geýin, üşeme!”...

Çagalygym bilen ýüzbe ýüz

vepa
Mekdep—ählimiziň okuw esbaplarydyr suratly kitaplar bilen ilkinji tanyşan, ähli gowulyklaryň, iň mähriban ynsanlaryň jemlenen ýeri. Bu ýerde ählimiziň iň arzyly, ýatlamalardan püre-pür çagalygymyz galdy. Bu...