TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sport täzelikleri

Gözleg

vepa
Güýzli günlerde göwnüme, Saýa salan pikirlerden, Gözledim nämedir bir zat, Düşnüksiz beýan ederden....

Aglama Gyzym

vepa
“Bu bir dünýe, gelen geçer, Ha şatlyk, ha gussa seçer. Bolýandyr beterden, beter, Aglama gyzym!...

Döwrüň Meselesi

vepa
Pikirleriň ummanynda gulaçlap, Käte-käte agyr oýa batylýar. Bize ak süýt beren ejeleň ady Nämüçindir sögünçlerde tutulýar....

Saňa barýan ýolda

vepa
Ine, saňa barýan ýol. Ol gaýralygyna tigirlenen ýumak ýaly uzalyp gidýär. Ýüregimiň üstünden geçýän ýaly, oňa halys mährimi beripdirin. Kä ýerde, kä ýerde otlar dürterişip...

Materiýa zähmet

vepa
Materiýa bu zähmetdir. Tutuş ynsanyýetiň ýaşaýyş ulgamy iki topara bölünýär. Materiýa zähmet ulgamy aň ruhuýet ulgamy. Bütin adamzat üçin materiýa zähmet çekmekden ybaratdyr. Materiýa zähmet...

Eýesiniň yzyna düşýär

vepa
«Xiaomi» kompaniýasy «Cowarobot» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda ilkinji «akylly» goş çemodanyny öndürdi. Bu çemodanyň aýratynlygy eýesiniň gapdalyndan öz-özi ýöräp bilýänligindedir....

Iň meşhur 10 tehnologiýa brendi

vepa
«Forbes» Žurnaly tarapyndan düzülen sanawa görä, häzirki wagtda dünýäde iň meşhur 10 tehnologiýa brendi:...

Entelektüel Girişimci: Faydalı Olurken Kazanmak

Ata Watan Eserleri
Kazanç kazanmak amacıyla iş kuran, bir eksikliği gideren ve risk alan kişinin yaptığı faaliyete genel olarak “girişimcilik” denir ve bu faaliyeti icra eden kişiye de...

Türkmenistan ilatyň sowatlylygy

Ata Watan Eserleri
Ýakynda meşhur statistiki saýtlaryň birinde 2019-njy ýylyň netijeleri boýunça ilatyň sowatlylygy boýunça döwletleriň sanawy düzüldi. Ilatynyň 99 göteriminden hem gowragy sowatly bolan, başgaça aýtsak, sowatlylygyň...

Ilkinji türkmen Magtymgulyşynasy

vepa
Magtymgulyny ilkinji öwrenijileriň biri bolan türkmen edebiýatçysy Gurban Kulyýewiň 1932-nji ýylda ýazan “Magtymguly – söwda burŽuaziýasynyň ideology” atly tendensioz kitabynda şahyr baradaky öňe...