TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sport aýakgaplary

Sport türgenlerini geýindiren “ADI DASSLER” nädip başardy?

Adolf Dassler 1900-nji ýylyň  3-nji noýabrynda Germaniýanyň Bawariýa welaýatynda garyp maşgalada dogulýar. Maşgala ýagdaýy pesdi. Kakasy aýakgap öndürýän fabrigiň ýönekeý işçisidi. Şol sebäpli kakasy ogluny...

Indi aýakgaplar hem <>

vepa
Aýakgap satyn alanymyzda ölçegi bilen gyzyklanmak ýa-da kiçi aýakgap sebäpli, ejir çekmek ýaly müşgillikler indi taryhda galyp biler. Munuň üçin biz barha ösýän tehnologiýa hoşallyk...