TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«SpaceX» kompaniýasy

Ugur ýene Aýa tarap

Başynda dünýäniň iň baý adamlarynyň biri bolan Ilon Mask duran «SpaceX» kompaniýasy öz astronawtlarynyň bir toparyny Aýa ugradar. «Bu uçuş biziň Aýa gaýdyp barmagymyzda möhüm...

Çagalar üçin adaty däl syýahata ýola düşerler

Äleme uçuşlar bilen bagly iş alyp barýan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «SpaceX» kompaniýasy ýakynda täsin bir uçuşy amala aşyrmakçy. Älem gämisiniň ekipažynda ýörite hünäri bolan ýekeje...

Kosmosa ilkinji raýat uçuşy meýilleşdirilýär

ABŞ-ly işewür Ilon Maskyň eýeçiligindäki “SpaceX” kompaniýasy şu ýyl kosmosa ilkinji raýat uçuşyny meýilleşdirýär. Işewür adam Jared Isakman we saýlanjak 3 adam 2021-nji ýylyň soňky...

Aýda awtoulag ýaryşy geçiriler

Aýda ilkinji awtoulag ýaryşy 2021-nji ýylda geçiriler. Amerikaly mekdep okuwçylary we meşhur awtoulag dizaýneri, “BMW”, “Mini”, “Ferrari”, “Maserati”, “Fiat”, “Lancia”, “Alfa Romeo” we “McLaren”  ýaly...

Internetiň tizligi üçin 60 emeli hemra

ABŞ-nyň “SpaceX” kompaniýasy “Starlink” internet emeli hemra torunyň bir bölegi hökmünde ýene-de 60 sany emeli hemrany kosmos giňişligine çykardy. Dünýä belli işewür Ilon Maskyň ýolbaşçylyk...

Marsda adam ýaşap bilermi? Ilon Mask jogap berdi

Ata Watan Eserleri
«SpaceX» kompaniýasyny esaslandyryjy Ilon Mask Marsda adamyň ýaşap biljekdigi ýa-da bilmejekdigi baradaky sowallara jogap berdi. Onuň aýtmagyna görä, «Gyzyl planetada» adamyň ýaşamagy üçin ilkinji nobatda...

“Tesla” gymmat kompaniýa boldy

Telekeçi Elon Muskyň eýeçiligindäki elektrik awtoulag öndürijisi “Tesla” täze rekord goýdy. “The Verge” habarlar gullugynyň habaryna görä, hepdäniň başynda 919 amerikan dollar bilen açylan “Tesla”...