Tag : sözlük

SIZDEN GELENLER

Beýik Ýüpek ýolunyň  Sarahs – Merw şahasy

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda  milli taryhy-medeni, arheologiki ýadygärliklerimizi öwrenmek, gorap saklamak we geljekki nesillerimize ýetirmek üçin edýän taýsyz tagallalary biz talyp-ýaşlary uly...