TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

soygi suratlar

Meşhur sungat işgärleri Ata Watan Türkmenistanda myhmançylykda

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com   saýty  häzirki güne çenli ýurdumyzyň medeniýet, sungat işgärleri bilen onlarça söhbetdeşlikleri gurap okyjylara ýetirdi. Bu habarymyzda şol söhbetdeşlikleriň ählisini jemläp...

   Çyn sungatyň hökümi

Ata Watan Eserleri
 hekaýa Surat sergisi… Ähli adamlar gezmeleşip satuwa çykarylan suratlary synlaýardylar. Olaryň arasynda daşary ýurtlular hem bardy. Muny olaryň geýimi, daşky görnüşi we başga dilde gürleýişleri...

Söýgi ― ömrüň güli

Ata Watan Eserleri
Adam ýagty jahana gelende-de, bu dünýeden gidende-de ýekedir. Emma şol aralykda ― bu barlykda ömür sürýärkä, ol elmydama söýmek, söýülmek islegi bilen ýaşaýar. Bu barada...

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Baş Redaktor
Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar…...

Liriki oýlanma

Ata Watan Eserleri
Gyz kalby… Sen şeýle bir näzik, şeýle bir eziz. Seniň syrlaryň umman ýaly giňdir. Näme üçin gyz kalby şeýle bir syrly bolýar?  Näme üçin gyzlar...

Durmuş otlusy

Ata Watan Eserleri
(hekaýa) «Üns beriň! Üns beriň! Aşgabat─Türkmenabat aralygynda gatnaýan ýolagçy otlusynyň ýene sanlyja minutdan Aşgabat menzilinden ugraýandygyny duýdurýarys. Hormatly ýolagçylar, ýerli-ýerleriňize geçmegiňizi haýyş edýäris!» Myrat otlynyň...

Seni ilkinji söýen adam kim?

Ata Watan Eserleri
Söýgi… Bu jümle biziň durmuşymyzyň manysy. Söýgi- bu biziň durmuşymyzyň esasy özeni, aýrylmaz bölegidir. Çünki söýülmeýän adam özüni ýalňyz duýýar. Hiç bir zada höwesi bolmaýar....

“Aşgabatda” öwsen Buenos-Aýres şemaly

Ata Watan Eserleri
Duýguçyl adamlar şeýle bolýar diýeýinmi, nähili diýeýin, bilemok, «guş ganatsyz bolmaz, adam arzuwsyz» diýleni-dä. Arzuwsyz adam ýok, söýgüsiz durmuş! Arzuw bilen hyýal dälmi näme adamy...

Söýgi – durmuşyň özeni

Ata Watan Eserleri
Elbetde, durmuşyň özeni, hatda durmuşyň özi — söýgi. Ýaşaýşyň şerti — söýgi. Barlyk, başlangyç söýgüdir. Şonuň üçin hem oňa duýgularyň beýgi, dünýäniň ýaraşygy, ýaşaýşyň ýazy,...

Söýgi synagy

Ata Watan Eserleri
Tomus paslynyň gelip ýetmegi ýurdumyzda howanyň yssy bolup başlamagyna getirdi. Şeýle howaly klimatda baglarymyz gülläp, bag-bakjalar miwe berýärdi. Şol günlerde Watan goragyna giden esger ýigitlerimiz...