TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Söýgi – durmuşyň özeni”

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Baş Redaktor
Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar…...

Liriki oýlanma

Ata Watan Eserleri
Gyz kalby… Sen şeýle bir näzik, şeýle bir eziz. Seniň syrlaryň umman ýaly giňdir. Näme üçin gyz kalby şeýle bir syrly bolýar?  Näme üçin gyzlar...

Durmuş otlusy

Ata Watan Eserleri
(hekaýa) «Üns beriň! Üns beriň! Aşgabat─Türkmenabat aralygynda gatnaýan ýolagçy otlusynyň ýene sanlyja minutdan Aşgabat menzilinden ugraýandygyny duýdurýarys. Hormatly ýolagçylar, ýerli-ýerleriňize geçmegiňizi haýyş edýäris!» Myrat otlynyň...

Seni ilkinji söýen adam kim?

Ata Watan Eserleri
Söýgi… Bu jümle biziň durmuşymyzyň manysy. Söýgi- bu biziň durmuşymyzyň esasy özeni, aýrylmaz bölegidir. Çünki söýülmeýän adam özüni ýalňyz duýýar. Hiç bir zada höwesi bolmaýar....

“Aşgabatda” öwsen Buenos-Aýres şemaly

Ata Watan Eserleri
Duýguçyl adamlar şeýle bolýar diýeýinmi, nähili diýeýin, bilemok, «guş ganatsyz bolmaz, adam arzuwsyz» diýleni-dä. Arzuwsyz adam ýok, söýgüsiz durmuş! Arzuw bilen hyýal dälmi näme adamy...

Söýgi – durmuşyň özeni

Ata Watan Eserleri
Elbetde, durmuşyň özeni, hatda durmuşyň özi — söýgi. Ýaşaýşyň şerti — söýgi. Barlyk, başlangyç söýgüdir. Şonuň üçin hem oňa duýgularyň beýgi, dünýäniň ýaraşygy, ýaşaýşyň ýazy,...

Söýgi synagy

Ata Watan Eserleri
Tomus paslynyň gelip ýetmegi ýurdumyzda howanyň yssy bolup başlamagyna getirdi. Şeýle howaly klimatda baglarymyz gülläp, bag-bakjalar miwe berýärdi. Şol günlerde Watan goragyna giden esger ýigitlerimiz...

Söýgi gudraty

Ata Watan Eserleri
Ynsan kalby hemişe öz söýgüsine ýetmek isleýär. Durmuşymyzyň bezegi, ertirki günümize aýgytly gadam basmagymyz üçin döreýän bu ajap duýgy her birimizde her dürli hem-de islendik...

“Söýgi – durmuşyň özeni”

Ata Watan Eserleri
“Söýgi durmuşy many bilen doldurýar, manynyň peýda bolmagy bilen gelejek hem  peýda  bolýar.”                        ...

Barlygyňda baýdyryn

Ata Watan Eserleri
(Oýlanma) Käbir zatlar ynsana tebigy taýdan berilýär. Ony ret etmek ýa kabul etmek onuň şahsy islegine bagly bolmaýar. Şol tebigylygy üýtgetmek-de, ýerini çalyşmak-da mümkin däl....