TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sowgat

1900-njy ýyllaryň süýjüsi

Ata Watan Eserleri
Awstraliýa milli kitaphanasynyñ hünärmenleri 120 ýyl saklanylan süýji gutusyny tapdylar. Gözlegçiler topary Awstraliýanyň şahyry, oba ýerlerinde goşgulary bilen meşhur bolan Endrýu Barton Patersonyň eserlerini öwrendiler....

Sowgat

Bäsleşigiň “Söýgi durmuşyň gözbaşydyr” mowzugy bilen geçirilýänini görenimde, okuwçy wagtlarym eşiden hekaýajygym ýadyma düşdi. Şol hekaýanyň baş gahrymanlary meni diýseň haýran galdyrypdy, “Gör, bular biri-birine...

Mawy bägül ýetişdirildi

vepa
Mawy bägül görüpmidiňiz? Gören dälsiňiz. Sebäbi ol mundan ozal ýokdy. Indi bolsa sizde (belki bizde-de) şeýle mümkinçilik bar. Ýaponiýaly seçgiçiler mawy reňkli bägüli ösdürip ýetişdirmegi...