TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

söwda-ykdysady

Aşgabat-Hanoý: işewürler maslahaty ýola goýlar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, 2022-nji ýylyň 27-nji iýunyndan 1-nji iýulyna çenli daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer, ylym-bilim...

Ýurdumyzyň wekiliýeti Wýetnamda iş saparynda bolar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýurdumyzyň wekiliýeti syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, ylym-bilim we şäher gurluşygy ulgamynda ikitaraplaýyn meseleleri ara alyp maslahatlaşmak, şeýle hem işewürler maslahatyny,...

Wladimir Putin Türkmenistanyň Prezidentini ikitaraplaýyn diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Türkmenistanyň Prezidentini ikitaraplaýyn diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady. Wladimir Putin iberen gutlag hatynda syýasy, söwda-ykdysady, energetika, ynsanperwer hem-de beýleki...

«Halkyň Arkadagly zamanasy»: Halkara gatnaşyklarynda ynamly gadamlar

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýokary döwlet wezipesine girişmek dabarasynda eden taryhy çykyşynda: «Biz dünýäniň ähli ýurtlary we  halklary üçin açykdyrys. Olar bilen söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer we...

ÝB-niň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekiliniň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri
Şu gün, 10-njy dekabrda Türkmenistanyň DIM-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygyň we ösüşiň...

Türkmen-gyrgyz toparynyň mejlisi geçiriler

Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň 5-nji mejlisine görülýän taýýarlyk barada hasabat berildi. bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde...

Türkmenistan-Özbegistan: täze ylalaşyklar gazanylar

Ata Watan Eserleri
Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatynyň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, şeýle hem Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça...

Hytaý Türkmenistanyň iri ykdysady hyzmatdaşy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň başynda dostlukly döwletiň Baştutany milli Liderimize öwezini dolup...

Ukrainanyň täze ilçisi wezipesine girişdi

Hormatly Prezidentimiz Ukrainanyň täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi W.Maýkony kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy. Diplomat wagt tapyp kabul edendigi...

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa sapary

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherine şu ýylyň 30-njy marty-2-nji apreli arasynda boljak iş saparyna görülýän taýýarlyk barada...